PRIVAATSUSPOLIITIKA

ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Arro Ateljee OÜ (edaspidi andmetöötleja).
   

 2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
   

 3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehel näidatud teenuseid.
   

 4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

 1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
   

 2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel teenuseid ostes ja päringuid tehes andmetöötlejale jagab.
   

 3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
   

 4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  1.1 e
  es- ja perekonnanimi; 
  1.2 t
  elefoninumber; 
  1.3 e
  -posti aadress; 
  1.4 k
  ohaletoimetamise aadress; 
  1.5 a
  rvelduskonto number.
   

 2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
   

 3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f): 
  a)
   andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil; 
  b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele; 
  c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks; 
  f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
   

 4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile: 
  4.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja/või kohaletoimetamiseks;
  4.2 Tellimuste ja/või ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud     kaupade ja/või teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
  4.3 Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks;
  4.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja/või     teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi;
  4.5 Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kontaktivormi kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

   

 5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. 
   

 6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muut